Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu biblioteka.kamieniec.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa CKiBP w Kamieńcu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Skróty klawiszowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Szawerdak, adres poczty elektronicznej biblioteka.pub@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 614430455. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu mieści się w jednym budynku, który nie jest w przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Budynek CKiBP w Kamieńcu jest trzykondygnacyjny, nie ma w nim windy dla niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku brak podjazdu ułatwiającego wejście.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma recepcji, wszystkie pomieszczenia w CKiBP w Kamieńcu są oznakowane. Nie ma jednak oznaczeń w alfabecie brajla ani kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do tłumaczenia z języka migowego nie został przeszkolony żaden pracownik CKiBP w Kamieńcu.

Aplikacje mobilne