fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
logo-mobileGmina Kamieniec

Wynajem Chaty Biesiadnej w Kamieńcu

NR TELEFONÓW:

Rezerwacja terminów, umowy najmu (wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny)

 Małgorzata Stachowiak  697 756 442 (w godz. 11:00-17:00)

Zarządzanie Chatą Biesiadną, wydawanie i odbiór wyposażenia

Jagoda Kozłowska              600 149 494

Sprawy techniczne

Roman Markiewicz              693 097 732   

      

Stawki opłat za wynajem Chaty Biesiadnej w Kamieńcu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do poniższego Regulaminu.

opłaty na podstawie otrzymanej faktury należy wnosić przelewem na konto: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu nr 03 8666 0004 0200 1618 2000 0002 BS o/Kamieniec

 

Regulamin określający zasady, tryb i opłaty z korzystania z Chaty Biesiadnej w Kamieńcu

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Działalność Chaty Biesiadnej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi i Gminy oraz prowadzenie działalności kulturalnej.
 2. Chata Biesiadna służy mieszkańcom Gminy, w szczególności jest miejscem:
 1. popularyzacji wśród społeczności wiejskiej różnych form artystycznych,
 2. rozwoju działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,
 3. organizacji imprez otwartych dla mieszkańców,
 4. organizacji zebrań i spotkań,
 5. spotkań organizacji lokalnych działających na terenie Gminy,
 6. przeznaczonym na cele inne niż służące wszystkim mieszkańcom (np. indywidualne organizowanie imprez okolicznościowych i uroczystości),
 7. Chata Biesiadna może być okazjonalnie wynajmowana podmiotom trzecim( osobom fizycznym i prawnym oraz organizacjom społecznym), w szczególności w celu organizowania spotkań a także uroczystości rodzinnych i okolicznościowych.
 1. Dochody z najmu Chaty Biesiadnej przeznaczane są na działalność statutową CKiBP oraz bieżące utrzymanie obiektu.

 Rozdział II

Zarządzanie Chatą Biesiadną, jej wynajem lub użyczanie

 

 1. Zarządcą Chaty Biesiadnej jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu, ul. Szkolna 2, 64-061 Kamieniec.
 2. Najem Chaty następuje na podstawie zawartej umowy najmu stanowiącej załącznik 2.
 3. Umowę najmu uznaje się za wiążącą po wpłacie w ciągu 3 dni od jej podpisania kaucji zwrotnej w kwocie 500,00 zł. przelewem na konto CKiBP.
 4. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek najemcy Dyrektor CKiBP może zmienić kwotę kaucji (np. w przypadku niekorzystania z kuchni)
 5. Kaucja pomniejszana jest o koszt usunięcia ewentualnych usterek lub wywozu śmieci.
 6. Kaucja zwracana jest do 3 dni roboczych od zakończenia najmu, podpisania protokołu odbioru oraz ewentualnego usunięcia usterek lub wywozu śmieci.
 7. W szczególnych przypadkach Dyrektor CKiBP może odstąpić od pobrania kaucji.
 8. Stawki najmu określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Dla mieszkańców Gminy Kamieniec stosuje się stawki preferencyjne na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5.
 10. W przypadku stwierdzenia przez CKiBP, że oświadczenie złożone przez najemcę jest niezgodne z prawdą wynajmujący ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości pokrywającej różnicę w płatności za wynajem Chaty biesiadnej pomiędzy stawkami obowiązującymi dla mieszkańców Gminy Kamieniec a dotyczącymi najemców spoza terenu Gminy.
 11. Najemca obciążany jest kosztami  zużycia mediów (prąd, woda, ścieki, gaz) na podstawie wskazań liczników spisanych w protokołach przekazania i odbioru.
 12. Koszt wynajmu wyposażenia zawarty jest w cenie najmu.
 13. Dopuszcza się rezygnację z umowy nie później niż 7 dni przed terminem wynajmu.
 14. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor CKiBP może wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy jednak nie później niż 3 dni przed terminem najmu.
 15. Z chwilą przekazania Chaty Biesiadnej na podstawie protokołu przekazania (załącznik 3) do momentu odbioru Chaty na podstawie protokołu odbioru (załącznik 4) odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek w Chacie oraz jej bezpośrednim otoczeniu ciąży na najemcy.
 16. Najemca we własnym zakresie przygotowuje (zapewniając też środki higieniczne) pomieszczenia do imprezy oraz każdorazowo sprząta Chatę Biesiadną przed zwrotem obiektu i wywozi śmieci.
 17. Wszelkie koszty dodatkowe (np. opłata ZAiKS) obciążają najemcę.
 18. Pierwszeństwo w korzystaniu z Chaty mają CKiBP, Urząd Gminy Kamieniec, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu, Rada Sołecka wsi Kamieniec, OSP Kamieniec, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamieniec, Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Kamieńcu i Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec.
 19. Sołtys wsi może na potrzeby spotkań wiejskich i zebrań korzystać z Chaty po uprzednim ustaleniu terminu z CKiBP.
 20. W przypadku najmu Chaty Biesiadnej na organizację uroczystości okolicznościowych, rodzinnych lub komercyjnych Najemca zobowiązany jest do zawarcia umowy i zapłaty kosztów najmu nie później niż 7 dni przed datą najmu.
 21. Wydanie kluczy przez upoważnionego pracownika następuje po potwierdzeniu wniesienia opłaty, na podstawie protokołu przekazania.
 22. Najemca ma obowiązek pozostawienia obiektu oraz terenu przyległego we właściwym porządku.
 23. O pierwszeństwie w wynajmie decyduje kolejność zgłoszeń organizatorów imprez z zastrzeżeniem pkt 18.
 24. Rezerwacja terminu możliwa jest nie wcześniej niż 12 miesięcy przed planowaną data najmu, w przypadku wesel nie wcześniej niż 24 miesiące przed planowaną datą najmu.
 25. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody  na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania z Chaty i jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem , bądź postanowieniami niniejszego regulaminu.
 26. W Chacie Biesiadnej zabrania się:
 1. palenia papierosów
 2. spożywania środków odurzających
 3. zachowania sprzecznego z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym niszczenia mienia znajdującego się w obiekcie
 4. przebywania osób nieletnich bez nadzoru dorosłych
 1. Przebywający w obiekcie zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, w tym w zakresie norm bhp i p.poż.
 2. Wszelkie koszty dewastacji, uszkodzeń obiektu jak i naprawy powstałej podczas najmu szkody ponosi Najemca
 3. Skargi dotyczące funkcjonowania Chaty Biesiadnej należy składać do Dyrektora CKiBP.

Załącznik nr 1 - stawki opłat za wynajem Chaty Biesiadnej w Kamieńcu

Załącznik nr 2 - wzór umowy najmu

Załącznik nr 3 - protokół z przekazania Chaty Biesiadnej

Załącznik nr 4 - protokół z odbioru Chaty Biesiadnej

Załącznik nr 5 - oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Kamieniec